Scroll Top

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Ανακοινώσεις τμημάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

0
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
0
ΤΜΗΜΑΤΑ
0
ΦΟΡΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022
ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ασφαλίζομαι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

Ασφάλιση των φοιτητών, κατά του κινδύνου ατυχήματος, για όσο χρόνο διαρκεί η Πρακτική Άσκησή, σύμφωνα με την εγκύκλιο 100/124/29-5-86 (από τη Διοίκηση του ΙΚΑ):

α) Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής του ο φοιτητής υπάγεται  στην ασφάλιση του ΙΚΑ, μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας (σε είδος και σε χρήμα). Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται από ΕΣΠΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών.

β) Οι ημέρες εργασίας δεν ανακεφαλαιώνονται και οι ημέρες ασφάλισης δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία άλλη περίπτωση.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους φοιτητές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περί Ι.Κ.Α. σχετικής νομοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές:

  • η δέουσα  ιατρική περίθαλψη
  • επίδομα ατυχήματος

Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η Πρακτική Άσκησή τους.

Στους φοιτητές που κάνουν Π.Α. δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας φοιτητής/ μία φοιτήτρια προκειμένου να κάνει Πρακτική Άσκηση;

Πρέπει να βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ανακοίνωση των διαθέσιμων θέσεων που δημοσιεύεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος, εάν δικαιούται να κάνει Πρακτική Άσκηση.

Πως επιλέγομαι για να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματος μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων θέσεων από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Γραφείου Π.Α.

Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριων και ο ορισμός των εποπτών γίνεται από τη Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ύστερα  από εξέταση όλων των αιτήσεων των φοιτητών/τριων.

Εφόσον ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες που έχουν τοποθετηθεί και πριν αρχίσουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες (4 βήματα) που βρίσκονται εδώ: https://praktiki.upatras.gr/?p=7089 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης/Εταιρείας που θα απασχολείται ο/η ασκούμενος/ασκούμενη;

Στην Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ, οι φοιτητές/φοιτήτριες αμείβονται και ασφαλίζονται από το Πρόγραμμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής στον ασκούμενο ή ασφαλιστικών εισφορών οποιουδήποτε είδους από το Φορέα Απασχόλησης, βλ. άρθρα 9 & 10 της σύμβασης:
9. Η αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση για τη/το φοιτήτρια/τή ορίζεται σε ………….€ συνολικά (280,00 € / μήνα Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών) και θα καταβάλλεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, ……………………………………………………Σε κάθε περίπτωση, η/ο Επιχείρηση/Φορέας δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης αμοιβής για την Πρακτική Άσκηση της/του φοιτήτριας/τή, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εκ των προτέρων εγγράφως συμφωνηθεί.
10. Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλονται στο ΙΚΑ για την ασφάλιση των φοιτητριών/τών κατά κινδύνου ατυχήματος ορίζονται σύμφωνα με το Νόμο (αριθμ. εγκ. ΙΚΑ 47/20-6-2000) σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκειμένου να λάβει την αποζημίωση από το πρόγραμμα (280 ευρώ/μήνα Π.Α.), ο φοιτητής, οφείλει να ολοκληρώσει με επιτυχία το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης και να καταθέσει στο Γραφείο Π.Α. τα δικαιολογητικά πληρωμής, (οι ασκούμενοι/ασκούμενες θα λάβουν σχετικό mail με οδηγίες).

Πόση άδεια έχω κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μου;

Για τα Τμήματα του Παν. Πατρών:
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης διάρκειας 2 ή 3 μηνών ΔΕΝ έχετε ημέρες αδείας για κανένα λόγο.

Για τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας:
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης διάρκειας 6 μηνών έχετε 5 ημέρες δικαιολογημένης απουσίας.

Ποιος είναι ο επόπτης καθηγητής Π.Α.;

Επόπτης Καθηγητής είναι αυτός ο οποίος υπογράφει το Δελτίο Αξιολόγησης Επιβλέποντα Καθηγητή μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης προκειμένου οι ασκούμενοι να λάβουν την αποζημίωση τους από την πράξη.

Οι ασκούμενοι ενημερώνονται από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για τον επόπτη/επιβλέποντα που τους έχει οριστεί. Οφείλουν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Π.Α. και τον επόπτη /επιβλέποντα Καθηγητή (σε ορισμένα Τμήματα είναι το ίδιο πρόσωπο!) για οποιοδήποτε ερώτημα αφορά στην εφαρμογή του αντικειμένου των σπουδών τους κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, (π.χ. μου ανέθεσαν την εργασία “…………” και δε νομίζω ότι σχετίζεται με όσα έχουμε διδαχθεί… Τι να κάνω;..)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το γραφείο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασκούμενων φοιτητών, που η εκπαίδευση τους λαμβάνει χώρα εκτός της πανεπιστημιούπολης, λειτουργεί και γραφεία εκτός της πανεπιστημιούπολης.

Το κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών:
ωρεσ κοινου : Δευτέρα – Παρασκευη : 10:00 π.μ – 12:00 μ.μ.
Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Α’ Πρυτανείας, ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΚ 26500, Πάτρα
Τηλ: 2610997884
Τηλ: 2610997859
Τηλ: 2610997843
1 (Demo)
ΓΠΑ στους χώρους του πρώην ΤΕΙ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 ΤΚ 26334, Πάτρα
3 (Demo)
ΓΠΑ στο Αγρίνιο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΤΚ 30100, Αγρίνιο
5 (Demo)
ΓΠΑ στο Μεσολόγγι
ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΚ 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ