ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ

Μέσω της παρούσης εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο των επωφελούμενων να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα δελτία εισόδου και εξόδου, υποχρέωση που απορρέει καθώς η Πράξη που συμμετέχουν, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.