Scroll Top

Τμήμα Φυσικής: Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φυσικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο:
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπ. Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κατά το έτος 2019-2020, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 37 τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών (το αργότερο μέχρι την 30/9/2020), σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του
Προγράμματος.
Η «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» απευθύνεται σε τεταρτοετείς και τελειόφοιτους φοιτητές και δίνει τη δυνατότητα σε όσους την επιλέξουν, να ασκηθούν σε έναν από τους ακόλουθους φορείς:
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (π.χ. Σχολεία)
• Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών – ΕΚΦΕ, κλπ.)
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ (π.χ. Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, κλπ.)
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (σε θέματα Λογισμικού, Ενέργειας, Φωτονικής, κλπ.).
Με την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα- τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.physics.upatras.gr/index.php) και να τα καταθέσουν (σε έντυπη μορφή) μαζί με απλό φωτοαντίγραφο (από την Γραμματεία) της καρτέλας αναλυτικής βαθμολογίας τους, στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τετάρτη 16/10/2019. Μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν όποιο έγγραφο θεωρούν ότι
ενισχύει την αίτησή τους (πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ κτλ).
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση μοριοδότησης ακολουθώντας της εξής διαδικασία:
α) Η βασική μοριοδότηση, σε ποσοστό 90%, γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των διδακτικών μονάδων
στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής (Α.Δ.Μ) επί το μέσο όρο της βαθμολογίας του στα
μαθήματα αυτά (Μ.Ο) όπως φαίνονται στο πιστοποιητικό βαθμολογίας που έχουν καταθέσει.
β) Επιπλέον προστίθενται τα παρακάτω σε ποσοστό 10 %:
β1) 100 μόρια αν ο/η φοιτητής/τρια εκπονεί διπλωματική εργασία,
β2) 100 μόρια για την προσκόμιση συστατικής επιστολής από κάποιο μέλος ΔΕΠ και
β3) 50 μόρια για κάθε ξένη γλώσσα που αποδεδειγμένα γνωρίζει ο/η φοιτητής/τρια
Επομένως χρησιμοποιείται ο παρακάτω αλγόριθμος:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ = 0.90*(Α.Δ.Μ.*Μ.Ο.) + 0.10*(β1+β2+β3)
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημερών μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων
φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής). Οι
ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα
εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των
επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής.
Τα τελικά αποτελέσματα (μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων) επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.
Η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών σε φορείς γίνεται ακολουθώντας την φθίνουσα κατάταξη
μοριοδότησης (δηλαδή ο έχων τα περισσότερα κριτήρια έχει προτεραιότητα). Όμως, στην περίπτωση που
κάποιος φορέας επιθυμεί να έχει συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ακολουθείται η κατάταξη στην
οποία θα καταλήξει ο φορέας.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση κατά τα προηγούμενα
έτη.
Σημειώνεται ότι οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια
της τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης (να μην έχει κατατεθεί ο βαθμός του τελευταίου μαθήματος στην
Γραμματεία).
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ενθαρρύνονται όπως αναζητήσουν από μόνοι τους φορείς, κυρίως στον
Ιδιωτικό Τομέα, για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης, σχετικούς με την Φυσική και τις
εφαρμογές της στην Τεχνολογία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:
https://praktiki.upatras.gr/announcements/phy
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής:
http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=studentsPraktiki
καθώς και από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής που συντονίζουν το Πρόγραμμα:
Φακής Μιχαήλ: Τηλ. 2610996794, email: fakis@upatras.gr
Βιτωράτος Ευάγγελος: Τηλ. 2610997487, email: vitorato@physics.upatras.gr
Χριστοπούλου Ελευθερία: Τηλ. 2610996907, email: pechris@physics.upatras.gr
Λευθεριώτης Γεώργιος: Τηλ. 2610996792, email: glefther@physics.upatras.gr
Λουκόπουλος Βασίλειος: Τηλ. 2610997447, email: vxloukop@physics.upatras.gr

Επισυναπτόμενα:
Αρχείο Αίτηση Πρακτικής 2019-2020_ΦΥΣΙΚΟ.docx
PDF icon Προκήρυξη Πρακτικής 2019-2020_ΦΥΣΙΚΟ.pdf