Scroll Top

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20-21

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20-21

 

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, για την διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των φοιτητών/τριων, ανακοινώνει την παράταση της από 11/11/2020 προκήρυξης στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ.  4736/27-10-2020 απόφαση της τροποποίησης  της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) και τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε σαράντα εννιά (49) τελειόφοιτους φοιτητές/τριες του τμήματος, αυτοτελώς ή/και παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι Μάθημα Επιλογής (CEID_ΠΑ) του 10ου εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών 2020-21.

Η Πρακτική Άσκηση (https://praktiki.upatras.gr/):

  • ανακοινώνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους και
  • η επιλογή ολοκληρώνεται μέσα στον Ιανουάριο
  • έχει διάρκεια τριών (3) συνεχόμενων μηνών, με υποχρεωτική έναρξη την 1η του μηνός από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 250 € μηνιαίως.

 

Η Πρακτική Άσκηση αφορά επί διπλώματι φοιτητ-ές/-ριες του 10ου εξαμήνου και άνω, και όσες  θέσεις εσωτερικού που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) καταχωρούνται στο σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣEΩΝ

Για τις σαράντα εννιά (49) θέσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αφού μελετήσουν τον Πίνακα Ενδιαφερόμενων Εταιρειών που ανακοινώθηκε στο eclass στις 16 Νοεμβρίου (12:00 το μεσημέρι) να:

 

Βήμα.1.  επικοινωνήσουν με την εταιρεία που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση

και να εξασφαλίσουν , με την μεσολάβηση και της επιτροπής πρακτικής άσκησης αν αυτή κριθεί απαραίτητη, την αποδοχή τους από την εταιρεία

Βήμα.2.  αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους για

πρωτοκόλληση

Βήμα.3 συμπληρώσουν απαραίτητα στοιχεία σε κατάλληλη Google φόρμα

 

  Την αίτηση και την φόρμα θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την βρουν στο eclass μετά την 16 Νοεμβρίου 2020. Ως καταληκτική ημερομηνία των παραπάνω βημάτων ορίζεται η 15 Ιανουαρίου 2021 (νέα ημερομηνία)

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. i) το έτος σπουδών (Ε)
  2. ii) τον Μέσο Όρο (ΜΟ) βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει εξετασθεί επιτυχώς

iii) το Άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων που έχει εξετασθεί επιτυχώς (ΑΠΜ)

  1. iv) το Συνολικό Άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων για να γίνει διπλωματούχος (ΣΑΠΜ)
  2. v) αν παράλληλα με την Πρακτική άσκηση θα εκπονηθεί (Δ=5) ή όχι (Δ=0) η Διπλωματική Εργασία και
  3. vi) την ποιότητα του φορέα υλοποίησης (Q)*.

 

 

Η βαθμολογία κάθε υποψήφι-ου/-ας που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική τ-ου/-ης κατάταξη, θα προκύπτει

από την ακόλουθη σχέση:

SC = 0.55 *  *  * ΜΟ + 0.35 * Q + 0.1 * Δ

Που θα υπολογισθεί από την Ομάδα του Ψηφιακού Άλματος χρησιμοποιώντας στοιχεία του πληροφοριακού

συστήματος “Ψηφιακό Άλμα”.

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 20/01/2021, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών (5) από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και θα εξετάζονται από την ορισθείσα για αυτό τον σκοπό Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Σαν μάθημα η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα μαθήματα επιλογής. Η βαθμολόγηση του μαθήματος

πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

 

Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης υποβάλλουν:

  • Έκθεση αξιολόγησης από τον φορέα
  • Έκθεση Πεπραγμένων και

υποβάλλονται σε συνέντευξη-αξιολόγηση από την Επιτροπή. Λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στο eclass και

στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ. https://www.ceid.upatras.gr/el/programma-praktikis-askisis

 

Για ερωτήσεις σχετικές με την πρακτική άσκηση μπορείτε να στέλνεται μήνυμα εδώ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ασκούμενοι φοιτητές δεν μπορούν να καταστούν διπλωματούχοι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Ψαράκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής

 

Συνημμένο Αρχείο: