Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία HIMALAYA TRAVEL S.A. – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων