Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Comergon S.A. – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών