Κατάταξη φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ της από 13/02/2020 Πρόσκλησης