ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής δέκα (10) φοιτητών/τριών, υποχρεωτικής διάρκειας έξι (6) μηνών κατά τη χρονική περίοδο από 1/10/2020 μέχρι και 31/05/2021. σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (έως 5 θέσεις) πλην των φορέων που εντάσσονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η μηνιαία αμοιβή κάθε ασκούμενου θα είναι συνολικά 580,80€/μήνα στο ιδιωτικό τομέα ή 445,97€/μήνα στο δημόσιο τομέα (269,89€/μήνα από την πράξη και 310,91€ από τον ιδιωτικό φορέα απασχόλησης ή 176,08€ από τον δημόσιο). Οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται από την πράξη, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών

EΠΑ01-_Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Μουσειολογίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ 2020-2021 Β _ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

EΠΑ03 – Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Μουσειολογίας

EΠΑ02-Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ Μουσειολογίας