Είστε εδώ

Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας 2016 – 2017

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φιλολογίας» για το 2017 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/ 01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων υποστηρίζει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριές του στη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών και δίνει τη δυνατότητα να ασκηθούν σε ένα από τα ακόλουθα δέκα προσφερόμενα αντικείμενα απασχόλησης (ΠΑΑ):

(α) διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας (ως μητρικής ή/και ως ξένης) (ΠΑΑ1: ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ),

(β) διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΠΑΑ2: ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ),

(γ) διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (ΠΑΑ3: ΚΛΑΣ),

(δ) μετάφραση (από και προς τη νέα ελληνική, από την αρχαία ελληνική, από τη λατινική) (ΠΑΑ4: ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ),

(ε) δημιουργία λεξικών (ΠΑΑ5: ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ),

(στ) γλωσσική επιμέλεια εκδόσεων (ΠΑΑ6: ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ),

(ζ) παραγωγή γλωσσικής τεχνολογίας (με χρήση υπολογιστών) (ΠΑΑ7: ΓΛΩΣ),

(η) διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική ποικιλία (ΠΑΑ8: ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ),

(θ) χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς/διαφημιστικούς σκοπούς (ΠΑΑ9: ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ),

(ι) παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις (ΠΑΑ10: ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)

Οι ειδικεύσεις που σημειώνονται σε κάθε ΠΑΑ είναι ενδεικτικές της ιδιαιτερότητας του κάθε αντικειμένου και δεν λειτουργούν δεσμευτικά ως προς το δικαίωμα αίτησης ή την επιλογή των υποψηφίων.

Για το κάθε αντικείμενο απασχόλησης προβλέπεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων το οποίο υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ (ως προς την προετοιμασία και τη βασική κατάρτιση των ασκουμένων) και από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που θα υποδεχθούν και θα απασχολήσουν τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (3 μήνες) στο αντικείμενο απασχόλησης που περιλαμβάνεται στην επαγγελματική/επιχειρηματική/ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων του Τμήματός μας μπορεί να απορροφήσει για το ακαδημαϊκό έτος συνολικά 33 τελειόφοιτους και από τις τρεις ειδικεύσεις. Στόχος μας είναι να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις και να υλοποιηθούν και οι δέκα άξονες. Για την επιλογή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίδοση σε προαπαιτούμενα μαθήματα που προβλέπονται για τον κάθε άξονα.

Στον σχετικό ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (https://praktiki.upatras.gr/)  οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι/τες μπορούν να συμβουλευτούν τις εκθέσεις πεπραγμένων και τις αξιολογήσεις παλαιότερων ασκουμένων. Πληροφορίες επίσης είναι διαθέσιμες και μέσω του σχετικού μαθήματος στο e-class (Πρακτική Άσκηση 2016-2017).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι/όσες τελειόφοιτοι/τες οφείλουν μέχρι 4 μαθήματα από το 1ο και 2ο έτος σπουδών και μέχρι 3 μαθήματα από το 3ο έτος σπουδών, και δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη φοίτησης.

Όσοι/όσες τελειόφοιτοι/τες πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων παρακαλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση philsec@upatras.gr το αργότερο έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:59.

Οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων θα δοθούν συνολικά στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας χωρίς την εμπλοκή των υποψηφίων.

Όσοι από αυτούς διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν (ποσοτικά ή ποιοτικά) οι προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υπάρξει και συμπληρωματική πρόσκληση.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος κ. Μαριέττα Κοτσαύτη (epigramma@hotmail.gr)

 

Πάτρα, 2 Νοεμβρίου 2016

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων

Κιαπίδου Ειρήνη – Σοφία (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Καζαντζίδης Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής)

Μαρκόπουλος Θεόδωρος (Επίκουρος Καθηγητής)

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610996636

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer